Nabór na stanowisko pracy: referent

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

referent

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe;
 3. wymagane posiadanie wykształcenia wyższego preferowany kierunek ekonomiczny, oraz 2-letninią praktykę umożliwiającą wykonywanie zadań na w/w stanowisku;

      4.            znajomość przepisów dotyczących organizacji placówek oświatowo-wychowawczych;

 1. biegła znajomość obsługi komputera; 
 2. sprawna obsługa urządzeń biurowych;
 3. umiejętność redagowania pism;
 4. dobra znajomość zasad poprawności językowych i wyczucia stylu;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. komunikatywność i umiejętność współpracy, terminowość, odpowiedzialność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność sumienność, rzetelność;
 7. aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. dobra organizacja pracy;
 2. umiejętności interpretacji przepisów prawnych;
 3. wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 4. wiedza z zakresu zatrudnienia i płac;
 5. staż pracy na w/w lub podobnym stanowisku;
 6. znajomość przepisów prawa:

·         Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996);

·         Ustawa z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 22303);

·         Ustawa z 22 maja 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967);

·         Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodek pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917);

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

·         Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986);

·         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 1. znajomość programów: Vulkan (Inwentarz Optivum, Kadry Optivum), Płatnik, SIO.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      przygotowywanie pism urzędniczych;

2.      prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kadr szkoły i spraw gospodarczych (GUS);

3.      organizowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi drobnych napraw i konserwacji;

4.      prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

5.      prowadzenie rejestrów umów, szkoleń pracowników w zakresie BHP, urlopów wszystkich pracowników, odzieży ochronnej, legitymacji dla nauczycieli, zwolnień lekarskich, delegacji, wydawanych świadectw, biletów komunikacji miejskiej, kluczy, pieczątek oraz akt osobowych w składnicy akt;

6.      prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły, w tym prowadzenie umów i angaży (dokumentacja personalna), nagród, urlopów zdrowotnych, awansu zawodowego, nieobecności personelu;

7.      wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej;

8.      prowadzenie ewidencji list obecności i kart czasu pracy pracowników administracji, obsługi i dyrektorów;

9.      prowadzenie obsługi pracowników w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i funduszem zdrowotnym. Współpraca z ZUS-em i Urzędem Skarbowym;

10.  kontakt z właściwymi komórkami Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami współpracującymi ze szkołą.

Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
  i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o pozostawaniu
  w stosunku pracy);
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 2 w nieprzekraczalnym terminie od 08 lutego 2019r.
do 21 lutego 2019r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu”

Dokumenty dostarczone przed i po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 22 lutego 2019r. o godzinie 09:00.  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22.02.2019r. o godzinie 12:00 - kandydata szkoła powiadomi telefonicznie. Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w gabinecie dyrektora szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji
o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście
za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Informacja o wyniku naboru będzie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w szkole w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu

 


Ilość odsłon: 291
Dokument wytworzył(a): Jarosław Dąbrowski
Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski
Data publikacji: 2019-02-08 13:17
Ostatnia zmiana: 2019-02-08 13:21
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana tytułu

Rejestr zmian - (2)
Data: 2019-02-08 13:21Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana tytułu
Data: 2019-02-08 13:19Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana formatowania
Data: 2019-02-08 13:17Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Wprowadzenie tekstu
separator