Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp4.miasto.zgierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08. 10. 2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszania liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

W „Menu głównym” (lewa strona, ostatnia pozycja menu) znajduje się:

 • mapa strony internetowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Jarosław Dąbrowski e-mail: [email protected] lub kontakt z sekretariatem szkoły: [email protected] telefon: +48 42 715 44 78

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu znajduje się przy ulicy Łódzkiej 2.

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sieradzkiej, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe (zewnętrzne) – otwierane ręcznie. Następnie skierować się do drzwi głównych wewnętrznych, przy których po prawej stronie jest dzwonek, w celu wezwania osoby z obsługi.   Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do szkoły z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynki szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Ilość odsłon: 135
Dokument wytworzył(a): Jarosław Dąbrowski
Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski
Data publikacji: 2021-03-19 10:13
Ostatnia zmiana: 2021-03-19 10:13
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie

Rejestr zmian - (0)
Data: 2021-03-19 10:13Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Wprowadzenie
separator